În articolul de față sunt prezentate sursele istorice care pomenesc despre “moldoveni” ca etnici și despre “moldovenească” ca limbă. Dacă ai alte surse de adăugat, comentează și completăm colecția! ;)

Limba moldovenească, surse documentare istorice

afișate în ordine cronologică

 • ~1481-1504; Petru Clănău, vel spătar sub Ștefan Vodă iscălește un “act doveditor de limba ce se vorbea sub Ștefan Voda Cel Mare în Moldova”: “pohtii al scripti(scri) pe Moldovenie […] dupi latinie, si scriptulam cu mâna mea în târg în Vaslui”, (sursa)
 • 1524, “Acta Tomiciana: epistole, legationes, responsa, actiones, res geste Sigismundi I Regis Poloniae”, Volume 7, pag. 61 tradus, direct
 • 1591; Moldauische Sprasche (“aus den Slavonischen in die Moldavische Sprasche gezogen”), documentele lui P. Șchiopu, Tirol
 • 1591; Lingua moldavorum, la J.-A.Thuanus, Histoires…, Franța
 • 1628; Lingua moldavorum, în Catalogus recenset linguas…, I. Alschtedt. Germania
 • 1635; “Despre limba noastră moldovenească” de Gr. Ureche
 • 1677; “Despre limba moldovenească sau rumînească” de Miron Costin
 • 1697; Alphabetum Moldavorum… la Edward Bernard, Catalogi librorum… Oxania (Anglia)
 • 1642-1647; Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei; sursa 1
 • 1699; enciplopedistul german Schurzfleischius Conrad Samuel in cartea “Opera historica politica”, editată la 1699, utilizează glotonimul “lingua moldavorum”;
 • 1700-1712; Nicolae Costin, Letopisețul țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601, ediție cu o introducere de Ioan șt.Petre, București, 1942, p.463.
 • 1716; Moldava lingua, linguae moldavicae, vocabula moldavorum, moldavorum lingua, moldavis lingua, vocabula moldavis, moldavicussermo, moldavus sermonem, moldavorum litterae, moldavica lingua, moldavorum historicus la D.Cantemir. Descriptio Moldaviae; Berlin;
 • 1717; “лимба молдовеняскэ” la D.Cantemir. Хроникул… P. 363 (Petersburg);
 • 1719; “Breve vocabulario italiano-muldavo” de Fra Silvestro Amelio (Silvestro Amelio) sursa
 • 1734; “молдавский язык” la Antioh Cantemir (Rusia);
 • 1741; “L’idiome moldave” în “Livre historique…”, Franța;
 • 1737; Principatus Moldaviae nova & accurata descriptio [Document cartographique] / Delineante Principe Demetrio Cantemirio / Dimitrie Cantemir; sursa 1
 • 1745; Idioma moldavorum la Onufrie, misionar (Lvov);
 • ~1750; Moldaviae principatus delineante principe Demetrio Cantemirio / [de la main de d’Anville]; Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d’ (1697-1782). Cartographe Auteur : Cantemir, Dimitrie (1673-1723). sursa 2
 • 1750; Moldaviae principatus delineante principe Demetrio Cantemirio, Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville; sursa 1
 • 1762; “Dictionarului grecesc-slavon-moldovenesc-latin” al lui Nicolae Milescu-Spatarul;
 • 1764; “Histoire universelle depuis le commencement du Monde, jusqu’à present”, à Amsterdam et a Leipzig; sursa
 • 1765; “Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares…”, Charles de Peyssonnel ([Langue] Moldave, Nation Moldave, Histoire de Moldavie) sursa
 • 1769; Despre citirea evalgheliei in limba moldoveneasca sursa 1; sursa 2; sursa 3; sursa 4
 • 1770; “Gramatica mold[ovenească] : a Parintelui Macarie” pregătită pentru tipar de preotul Macarie, cu cheltuiala vistiernicului Ioan Cantacuzino [Bibi. Acad. R.P.R., cota 102]
 • 1773; LEG. COND. = Învăţătură a însuşi stăpânitoarei măriri Ecaterinii II cătră orânduita epitropie preste alcătuirea arătării a unii noao Legiuitoare condică. Tălmăcită pre limba moldovenească şi tipărită… de Toma II logofet, la anii de la Hristos 1773. [Iaşi].
 • 1771; “moldauischen Sprache” în D.Cantemir Descriptio Moldaviae. Berlin;
 • 1777; “Histoire de la Moldavie et de la Valachie: avec une dissertation sur l’état actuel de ces deux provinces”; Jean-Louis Carra, Société typographique des Deux-Ponts, Jassy page 7 “[Ovidius] avoit composé plusieurs poëmes en langue Moldave”; page 218 “langue Valaque et Moldave”
 • 1783; [Metastasio], Ahileu la ostrovul Șirului. [Comedie tradusă - probabil de Al. Beldiman - în Moldova] „din limba grecească pe limba moldovinească”. [Manuscris din 1783; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1818].
 • 1785; Mihai Strilbiţki, Curioznică şi în scurt arătare celor ce iubesc a cerca vrednice învăţături din Fiziognomie. Tălmăcită di pe limba nemţască în cea rusască, cum şi pe limba această moldovenească. S-au tălmăcit şi s-au tipărit în tipografie cea politicească de popa… Iaşi, 1785; sursa 1
 • 1787; “Moldauische Sprache” la Goethe, Călătorie în Italia, 13 ianuarie 1787 (tradus in rusa: “А вот нынешняя пьеса совершенно другого рода! В День Богоявления, на праздник Спасения души, провозглашенный для язычников, мы посетили Дворец пропаганды веры (Palazzo di Propaganda Fide в Риме). Там в присутствии трёх кардиналов и большой аудитории была произнесена только лишь одна речь, как раз повествуя то место святого писания, когда Святая Мария встретила трех волхвов в пещере или еще где? Затем читались вслух несколько латинских стихов со схожим сюжетом и далее тридцатью учениками семинарии были изложены краткие стихотворения на определенных языках: …Турецком (Türkisch), Молдавском (Moldauisch), … Персидском (Persisch), Арабском (Arabisch), Греческом (Griechisch)…”);
 • 1787; GHERASIM, T. = Abatele Prau, Taina francmasonilor, care acum întăi s-au tălmăcit de pe limba franţozască pe limba moldovenească de chir Gherasim… la velet 1787, oct. 20. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 451];
 • 1789; Toader Școleriu, Lecțione, adecă cuvîntare, scoase de la întîie parte a gramaticii… Pentru învățătura limbii moldovenești și rusești. Ieși, în Tipografie cea politicească;
 • 1789; “În scurta adunare a numero după capetile ce s-au așezat, în doao limbi, întru folosul celor ce vor a învăța limba rusească și moldovenească” de protopoul Mihail Strilbițchi, Iași;
 • 1789; Deale casii voarbe, rusesti si moldovenesti; sursa 1
 • 1794; Nils Nystrom, Mijlociri noauă aflate păntru stingerea focului. Tălmăcit din limba șvețască în nemțască și moldovenească. Liov, Tipariu lui Pilier.
 • 1794; Critil și Andronius. Acum întîi tipărită… de pre limba grecească pre limba noastră moldovenească… Iași, în sfînta mitropolie.
 • 1795; Amfilohie Hotiniul, Deobște Gheografie pe limba moldovenească scoasă de pe gheografia lui Вufier, după orînduiala care acum mai pe urmă s-au așezat în Academie dela Parizi, Iași; sursa 1
 • 1795; Amfilohie Hotiniul, De obște gheografiepe limba moldovenească. Scoasă de pe Gheografia lui Bufier… Acum întîi tipărită în zilele prealuminatului și preaînălțatului domnului nostru Alexandru Ioan Calimah voevod… în sfînta Mitropolie în Iași, 1795.
 • 1795; “Gramatică teologhicească, scoasă în limba moldovenească, de pe bogoslovia lui Platon, arhiepiscopul de Moscova și de pe alte cărți bisericești” sursa 1
 • 1796; “Gramatica de la învătătura fizicii, scoasă de pre limba italienească pre limba moldovenească, întru care să cuprinde tot ceea ce omul voiește a ști și a învăța în cer și pre pământ din lucrurile cele mai cunoscute și mai trebuincioase. Anul 1796, april 10”, Amfilohie Hotiniul sursa
 • 1804; “Nouveau dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom… depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours”; Chaudon, Delandine; Lyon sursa (“histoire… écrite en langue moldave”)
 • 1806; Fr. G. Ducray Duminil, Alexii sau căsuța din codru. Acum întăi tălmăcită din limba franțuzească întru ce moldovenească de cel mai gios iscălit Aleco Beldeman. [Manuscris din 1806; Bibi. Acad. R.P.R., cota 1781]
 • 1806; Fr. Th. Mărie de Baculard d’Amaud, Adelson și Salvini. Poveste englezască sau jalnică tîmplare. Tălmăcită de pe acea franțuzască pe limba moldovenească de Fotis Calafati. [Manuscris din 1806; Bibi. Acad. R.P.R., cota 558]
 • 1808; Florian, Galatia. Tragodie păstorescă a domnului… tălmăcită de pe limba grecească pe limba moldovinească de Constantin Stamate. Ieși. [Manuscris; Bibi. Acad. R.P.R., cota 3502].
 • 1814; “de pe Sărbie pre limba Moldovineasca am lălmăcit la anul 1814 Iulie în 29”, Cliucer Pavăl Debrid sursa
 • 1815; Slujba, la pomenirea Sfîntului slăvitului mare glăsuitoriului; sursa 1
 • 1815; Abatele Prévost, Istorie cavalieriului de Grie şi a iubitii sale Manon Lesco, care tălmăcindu-să de pe limba franţuzască în limba moldovenească prin osteniala şi osârdie dreptiei dumisale banului Aleco Beldiman, s-au prescris acum de mine, în anul 1815… Costachi Borş. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 193]
 • 1818; Rückert, Cristian-Albert. învățătură pentru facerea pâinii// Iași, 1818, via: Bibliografia românească veche (BRV), vol. III. 1809–1830. București: Atelierele Grafice Socec & Co., Soc. Anonimă, 1912, p. 240-241 (“ai poruncit nu numai a să tălmaci în limba moldovenească a patriei noastre”), sursa FB
 • 1818; Ioan Beldiman, Istorie a celor mai gingaşe amoruri a Parisului. Din ce grecească s-au tălmăcit în limba moldovenească, prin osteneala şi osârdie dreptii sale… S-au prescris de mine iscălitul la 1818, Costachi Borş. [Manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 126]
 • 1819; Cartea liturgică “Mineiul de obște”; Mitropolitul Chișinăului și Hotinului, Gavriil Bănulescu-Bodoni sursa
 • 1819; “Scurtă russască gramatică, cu tălmăcire în limba moldovenească pentru ucenicii Seminarei Chișinăului și ale altor scoale den Basarabia, cu adăogirea cuvintelor și a dialogurilor, ce se întrebuințază mai adesăori în limba rusască și moldovenească” Chișinău, Tipografia mitropoliei Chișinăului, 1819 sursa
 • 1820; Le Constitutionnel, 12 novembre 1820 (n° 317), p. 2 sursa
 • 1821; Le Drapeau blanc, 8 avril 1821 (n° 98), p. 4 sursa
 • 1821; Journal du commerce, 9 avril 1821 (n° 443), p. 2 sursa
 • 1821; La France chrétienne (1821-1828), 12 avril 1821 (a. 1, n° 2), p. 9 sursa
 • 1821; “Tipic bisericesc, adunat în scurt pentru cea mai lesne învățătură celor ce nu-l șciu și îndreptarea printr-însul ce cuprinde în sine acestea: care, după care, și cum se cuvine slujitorilor bisericești a ceti și a cînta… s-au tălmăcit moldovenește de pre cel slovenesc și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Bessarabiei în Chișinău, anul 1821”; “Tipicul”, 1821
 • 1822; “Bucoavnă, adică începătoare învățătură pentru cei ce voesc a învăța carte moldovenește. S-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Basarabiei în Chișinău”
 • 1822; Învățătură Părintească; sursa 1
 • 1822; GRIGORIU, E. = S. Gessner, Erast. Povestire de o tragedie păstorească. Împărţită în două părţi şi tălmăcită din limba nemţească în limba grecească…, iar acum tălmăcită în limba moldovenească de cătră dumneaei sărdăreasa Zoiţa, din îndemnul soţului său… Costachi Grigoriu. [Iaşi], 1822;
 • 1823; VÂRNAV, F. = Rollin, Frumuseţile a istoriei româneşti sau Tabla întâmplărilor cari au înveşnicit pe romani. Acum întăieşi dată tălmăcită de pe limba franţuzască pe limba moldovenească prin serdariul Vasilie Vârnav. [Manuscris din 1823; Biblioteca Academiei Române, cota 175];
 • 1824; Viceregele rus Voronțov ordona că „învățătură în școlile lancasteriene (din Basarabia) se va face înainte de toate și preferențial în rusă și nu învață moldovenește decât elevii care doresc să deprindă această limbă pe lângă rusă” (Ion G. Pelivan, op. cit., p. 18-19)
 • 1824; Chesar Becearia, Pentru greșele și pedepsi, politicește prăvite. De pe limba grecească vulgare în moldove[nească tăl]măcită de banul Vasilie Vîmav. [Manuscris din 1824; Bibi. Acad. R.P.R., cota 185]
 • 1824: La langue moldave la d’Hauterive. Tableau de Moldavie. Paris
 • 1825; Condillac, Loghica sau întăile tălmăciri meșteșugului de a să socoti cineva bine. Scrisi de… și acum întăieși dată de pe grecească pe limba moldovenească tălmăcită de banul Vasile Vîmav [Manuscris din 1825; Bibi. Acad. R.P.R., cota 425];
 • 1827; “Instrucțiea Bisericilor mai gios însemnate. S-au tipărit la preasfîntut Sinod la anul 1820. Iară de pre cea slavenească s-au tălmăcit pe limba moldovenească, și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Bessarabiei în Chișinău, la anul 1827”
 • 1828; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 22 mai 1828 (n° 143), p. 1 sursa
 • 1828; “Așezâmîntul pentru ocîrmuirea Oblastiei dinpreună statul lui, tălmăcit pe limba moldovenească și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie din Chișinău, 1828, Aprilie 27 zile”
 • 1828; Le Constitutionnel; 22 mai 1828 (n° 143), p. 1
 • 1828; La Quotidienne; 22 mai 1828 (n° 143), p. 2
 • 1828; Journal du commerce; 22 mai 1828 (n° 3063), p. 1
 • 1828; Gazette de France; 23 mai 1828 (n° 140), p. 1
 • 1831; “Bibliotheca Münteriana, sive catalogus librorum”, quos reliquit F. Münter. Divendentur auctione publ. Hafniæ … die I. Martii, sursa
 • 1832; “Moldauische Sprasche” la F.Schneidawind; Nurnberg
 • 1832; “Reglementul Organic al Moldovei”, art.187 “comitetul de sănătate va alcătui în limba moldoveneasca și în alte și va publicui fără întârziere regulile” sursa
 • 1834; “Limba moldovenească și limba valahă”, Bessarabien - Bemerkungen und Bedanken; J. G. Zucker; Frankfurt
 • 1834; Journal des débats politiques et littéraires; 1 octobre 1834, p. 1
 • 1834; Gazette de France; 2 octobre 1834, p. 2
 • 1836; VEISA, I. = [Dr. Tollhausen], Instrucţie în scurt de prinţipurile ighienismului sau a sistemii morizoniane şi de întrebuinţarea doftoriei universale de veghetaluri. Aduse în limba moldovenească de pe acele franţuzeşti… tălmăcite [de căminarul C. Veisa] de pe însuşi cartea dumisale Morizon, ce au ieşit în limba germană. Iaşi, Tipografia S[fintei] Mitropolii, [1836]
 • 1837; Journal des débats politiques et littéraires; 16 décembre 1837, p. 2
 • 1838; Journal des débats politiques et littéraires; 8 décembre 1838, p. 2
 • 1838; Gazette nationale ou le Moniteur universel; 9 décembre 1838 (n° 343), p. 2
 • 1838; La Presse; 9 décembre 1838, p. 2
 • 1838; Gazette de France; 10 décembre 1838, p. 4
 • 1840; Le Constitutionnel; 12 octobre 1840 (n° 286), p. 2
 • 1840; Gramatica și Hristomatia de limbă valaho-moldovenească a lui Iacob Hâncu
 • 1840; Verb-scrib-reguleta sau Gramatica moldov-românească. Prescrise de-al doilea. Din cărţile D[sale] d-[lui] Gheorghe Dimitriu, în Seminaria Socola. [Manuscris din jurul anului 1840; Biblioteca Academiei Române, cota 528]
 • 1841; “Spicuitorul moldo-romîn”. Jurnal scientific, literar și industrial, rediguit de o soțietate de literați. Iașii, Institutul Albinei
 • 1841; “Datoriile călugărilor a unora cătră alții, în viața lor cea de obșce. S-au tipărit ruseșce la Sanct Petersburg în tipografia Preasfîntului Sinod la 1816 în luna August, iară de pre cea rusască s-au tălmăcit pe limba moldovenească și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Bessarabiei în Chișinău, la anul 1841 în luna lui August”
 • 1844; Theoretisch-praktische Grammatik der dacoromanischen, das ist, der moldauischen oder wallachischen Sprache, Theoktist Blazewicz sursa 1
 • 1848, Iași, în 12 Marite, traducere in franceza sistematica ca “langue moldave”, a sintagmelor “limba nationala” ou limba romaneasca, Documente privitóre la istoria românilor, Volume 6, 1895
 • 1849; Le Constitutionnel; 29 mai 1849 (n° 149), p. 2
 • 1849; Le Constitutionnel; 30 mai 1849 (n° 150), p. 1, 2
 • 1851; Gazette nationale ou le Moniteur universel; 9 juin 1851 (n° 160), p. 3
 • 1851; Gazette nationale ou le Moniteur universel; 21 septembre 1851 (n° 264), p. 4
 • 1851; Le Constitutionnel; 21 septembre 1851 (n° 264), p. 3
 • 1851; Journal du Cher; 23 septembre 1851 (A44, N114), p. 1
 • 1851; “Fabule alcătuite în limba moldovinească”, Ioan Sîrbu, Chișinău, tipografia lui Popov
 • 1856; La Presse; 8 juillet 1856, p. 1
 • 1861; “Bucoavnă ‘adică Începătoare învățătură pentru cei ce voesc a învăța carte moldovenească. Sau tipărit în tipografia Casii Arhierești în Chișinău, anul 1861”
 • 1863; “Bucoavnă adică începătoare învățătură pentru cei ce voesc a învăța carte Slavoneșce și Moldoveneșce. S-au tipărit în tipografia Casii Arhiereșci în Chișinău, 1863 anul” (retiparirea celei din 1861, cu text rusesc)
 • 1865; “Cursul primitiv de limbă moldovenească” de I. Doncev
 • 1870; “Romancero español” de Mihai Eminescu, Copii de pe natura: “Acest autor de caraghioslâcuri, moldoveneşte de mascarade”, “Moretto c-a tradus-o de pe moldovenie pe spaniolie”, “tălmăcită de pe moldovenie”, (sursa)
 • 1877; Le Monde illustré; 31 mars 1877 (T40,A21,N1042), p. 6
 • 1879; “Moldavian-Russian Grammar” de Toader Școleriu
 • 1883; La Croix; 1 janvier 1883, p. 15
 • 1888; Elena Didia Odorica Sevastos, Cîntece moldovenești. Iași, Tipografia națională
 • 1895; La Croix; 17 octobre 1895 (n° 3823), p. 3
 • 1896; Paris; 28 juillet 1896, p. 2
 • 1898; “Dicționar scurt pentru convorbiri ruso-moldovenești” (1898)
 • 1899; “Dicționar în scurt pentru convorbiri ruso-moldovenești”, 1899 sursa
 • 1906; “Pilde și anecdoturi, tălmăcite pe limba moldovenească”, 1906
 • 1906; “Proverbe moldovenești” (1906)
 • 1906; La Petite Gironde; 18 avril 1906 (a. 36, n° 12343), p. 1
 • 1907; Mercure de France; 15 novembre 1907 (a. 18, n° 250), p. 84
 • 1908; Le Siècle; 16 avril 1908 (n° 26405), p. 2
 • 1908; “Pilde și povețe, întâia carte moldovenească de citire”, Chișinău, de Rejep
 • 1909; “Viețile sfinților pe limba moldovenească, întocmite pe temeiul cărților “Viețile sfinților” ale sf. Dimitrie al Rostovului, tălmăcite pe limba rusască și tipărite în tipografia sinodală din Moscova, cu depliniri, însemnări lămuritoare și cu chipurile sfinților”, Cartea întîia. Ediția Sfatului Frățimii Nascerii lui Hristos din Eparhia Chișinăului. Adaos la jurnalul “Luminătorul”. Chișinău, tipografia eparhială sursa
 • 1911; “The Peoples of Europe about 900”, From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1911 (aici Valahia este prezenta cu “rumani”, iar Moldova - maghiari, care nu sunt incluși în “romance peoples”) sursa 1
 • 1911; “Agiutatorul moldovenilor în vremea învățăturei limbei russascâ. Cartea întîia pentru cetirea pe limba russască și moldovenească. Pentru moldoveni din Bassarabie, care sî sîlesc a învăța limba russască”, Chișinău, 1911 sursa
 • 1912; “Rusesc-moldovenesc și moldovenesc-rusesc cuvîntelenic. Au alcătuit fost învățători Gheorge Codreanu”
 • 1912; Mercure de France; 1 juillet 1912 (n° 361), p. 199
 • 1913; La Libre Parole; 6 novembre 1913 (a. 22, n° 7869), p. 1
 • 1920; Le Temps; 16 février 1920 (n° 21385), p. 2
 • 1924; La Dépêche de l’Aube; 7 septembre 1924 (a. 5, n° 1229), p. 1
 • 1924; Journal des débats politiques et littéraires; 10 novembre 1924 (n° 313), p. 1
 • 1928; “Viețile sfinților, în limba moldovenească”, cu sprijinul lui Arhiepiscopul Gurie, Tipografia Eparhiala “Cartea Româneasca”, Chișinău, 1928; sursa 1
 • 1934; L’Humanité; 30 mars 1934 (n° 12889), p. 4
 • 1934; L’Humanité; 23 octobre 1934 (n° 13094), p. 4
 • 1935; Din trecutul nostru: Revistă istorica dedicata memoriei mult regretatei Sofia Bezveconnaia.- Chisinau: Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocsi din Basarabia, 1935.- An. 3, Nr. 17-20.- Febr. - Mai.- 147 p. / pag.40 - “parintii vorbeau moldoveneste”, “fata rupea moldoveneste” sursa
 • 1951; Paris-presse, L’Intransigeant; 12 décembre 1951 (E8), p. 4
 • 1982; Le saint-siège et la Roumanie moderne. 1866-1914, Volume 1, Ion Dumitriu-Snagov, Roma, 1982, Università Gregoriana Editrice, sursa 1, sursa 2
 • 1989; Limba moldovenească cum să o cunoaștem; sursa 1
 • 1989; Parlamentul R.Moldova, legea Nr. 3464 din 31.08.1989 cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldovenești: “În scopul lichidării deformărilor survenite în construcția lingvistică din RSS Moldovenească, al luării sub protecția statului a limbii moldovenești - una dintre premizele fundamentale ale existenței națiunii moldovenești în cadrul formației sale național-statale suverane[…] hotărăște a completa Constituția […] RSSM cu Art.701: “Limba de stat a RSSM este limba moldovenească. Limba de stat este folosită în viața politică, economică, socială și culturală și funcționează pe baza grafiei latine”
 • 1994; “Constituția Republicii Moldova”; art.13(1) “Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei latine”, sursa
 • 2000; Analele Acedemei Române, Editura Academiei Române, diverși autori sursa 1; sursa 2; sursa 3
 • 2014; Limba vorbită în raioanele Moldovei (Recensămînt 2014); sursa 1
 • 2018; Abecedar, Limba Moldovenească; Odessa sursa 1

Doua chestii sa fie luate în considerare. Vom porni de la premiza ca 1) limba moldovenească sau româna este aceeași limba. Unica ce diferă este denumirea dată acestei limbi unice de către populația diferită. 2) când vorbim de limba, nu subânțelegem dialecte, sau graiuri. Este vorba exclusiv de denumirea limbii - treptei superioara a clasificării lingvistice. 2’) vom nota ca în dependenta de punctul de vedere, clasificarea limbii moldovenești drept grai al limbii valahe(române) nu are mai mult sens sau argumentabilitate decât clasificarea dialectului valah al limbii moldovenești. Totul depinde de atitudinea fata de referințele istorice luate ca baza la asa reflecții, și angajarea politica a experților ce discuta aceste chestiuni.

Etnie, natiune, popor: moldoveni, moldovean

Locuitorii obişnuiţi ai Moldovei şi Valahiei, până la unificare acestora, aveau o coştiinţă identitară separată, după cum atestă contele F. v. Karaczay în lucrarea sa etnografică Die Moldau, Wallachey, Bessarabien und Bukowina. Neueste Darstellung dieser Länder, nebst Kupfern, verschiedene Trachten derselben vorstellend (Wien 1818): “Locuitorii ţării se numesc pe sine «moldoveni» şi nu «rumuni», precum cei din Valahia, susţinând că n-ar fi urmaşii romanilor şi că ar fi locuit provincia înainte de venirea acestora”.

 • 1352—1564; Молдавско-польская летопись; “Сигизмунд-Август, король польский, поставил молдавским воеводой Александра, тоже из молдавского рода, а Жолде, молдаване, поймав, отрезали нос и послали в монастырь” (sursa)
 • 1765; “Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares…”, Charles de Peyssonnel ([Langue] Moldave, Nation Moldave, Histoire de Moldavie) sursa
 • 1818; F. v. Karaczay în lucrarea sa etnografică Die Moldau, Wallachey, Bessarabien und Bukowina. Neueste Darstellung dieser Länder, nebst Kupfern, verschiedene Trachten derselben vorstellend (Wien 1818): “Locuitorii ţării se numesc pe sine «moldoveni» şi nu «rumuni», precum cei din Valahia, susţinând că n-ar fi urmaşii romanilor şi că ar fi locuit provincia înainte de venirea acestora”;
 • 1841; T. Codrescu, Mică gramatică franţeză, pentru învăţătura tinerimei moldo-române. Dupre Noël şi Şapsal. Publicată… de T. Codrescu. Partea I. Ieşi, Institutul Albinei
 • Население Бессарабской губернии по переписи 1897 г. sursa 1
 • 1845; Gh. Asachi, Lupta moldovenilor cu cavalerii crucieri la anul 1423. Iași, 1845
 • 1898; Al. Gîdei, Studiu asupra cronicarilor moldoveni din punct de vedere al limbei, metodei și cugetărei… Cu o prefață de V. A. Urechia. București
 • 1901; Principele Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor, publicat sub auspiciile Academiei Romîne… de Gr. C. Tocilescu. (Cu un portret și două facsimile), București, Inst. de arte grafice Carol Gobl, 1901.
 • 1908; I. Bogdan, Documentul rîzenilor din 1484 și organizarea armatei moldovene în sec. XV. București, Carol Gobl, 1908. (Extras din Analele Academiei Române. Seria Il-a. Tom. XXX. Memoriile Secțiunii istorice)
 • 1925; N. A. Bogdan, Din trecutul comerțului moldovenesc și mai ales al celui ieșan. Productele solului, porturi, târguri și iarmaroace… documente, memorii și note culese și comentate de… Tipărite din inițiativa și cu o prefață a d-lui N. V. Ștefăniu… cu 89 ilustrații. Iași, Institutul modem de arte grafice N. V. Ștefăniu & D. Staierman, [1925]
 • 1926; Gh. Cardaș, Cântece poporane moldovenești. Editura Librăriei diec., Arad, 1926. (Cu un glosar). (Biblioteca Semănătorul, nr.-le 157-159)
 • … [in completare]